Eye 021
White Turbans Jaipur
© Paula A. White
Eye 021 White Turbans Jaipur