Tango 009
Tango Couple San Telmo
© Paula A. White
Tango 009 Tango Couple San Telmo